Дар асоси ќарори Шурои олимони факултети њуќуќшиносї ва ќарори Шурои олимони Донишгоњи миллии Тољикистон маљаллаи илмию амалї - «Давлатшиносї ва њуќуќи инсон» ба нашр расид. Маљаллаи мазкур Дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 20.01.2016 тањти № 0249/МЉ ба ќайд гирифта шудааст.

  Сармуњаррир: доктори илмњои њуќуќ, профессор У.А. Азизов,

  Муовини сармуњаррир: доктори илмњои њуќуќ, профессор  А.М. Диноршоњ
  Котиби  масъул: номзади илмњои њуќуќ, ассистент С.М. Салоњидинова  мебошанд.

 Ба њайати тањририяи маљалла  М.С. Имомзода – академики АИ ЉТ, доктори илмњои филолологї, профессор,  М.А. Мањмудзода - академики АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор, Ф.Т. Тоњиров -академики АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор, С.А. Авакьян - доктори илмњои њуќуќ, профессор, З.М. Ализода - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Маљидзода Љ.З. - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Э.С. Насриддинзода - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Р. Нуриддинов - доктори илмњои сиёсї, профессор, Р.Ш. Сотиволдиев - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Б.А. Сафарзода – доктори илмњои њуќуќ, профессор, А.В. Золотухин - доктори илмњои њуќуќ, дотсент, Д.С. Рањмон - номзади илмњои њуќуќ, дотсент, Љ.Н.Љамшедов - номзади илмњои њуќуќ, дотсент И.И. Камолзода - номзади илмњои њуќуќ, дотсент, Е.М. Павленко - номзади илмњои њуќуќ, дотсент, шомил мебошанд.

  1. Давлатшиносї 2016 №1
  2. Давлатшиносї 2016 №2
  3. Давлатшиносї 2016 №3
  4. Давлатшиносї 2016 №4
  5. Давлатшиносї 2017 №1
Дар ин љо->: Главная Интишорот Давлатшиносї ва њуќуќи инсон