Дар асоси ќарори Шурои олимони факултети њуќуќшиносї ва ќарори Шурои олимони Донишгоњи миллии Тољикистон маљаллаи  илмию амалї - «Њаёти њуќуќї» («Правовая жизнь») ба нашр расид.    

   Сармуњаррир: доктори илмњои њуќуќ, профессор Ш.К. Ѓаюров, 
   Муовини сармуњаррир: доктори илмњои њуќуќ, дотсент  Б.А. Сафарзода, 
   Котиби  масъул: доктори илмњои њуќуќ, профессор А.М. Диноршоњ  мебошанд.

   Ба њайати тањририяи маљалла  Ф.Т. Тоњиров – академики АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор,  М.А. Мањмудзода - академики АИ ЉТ, доктори илмњои њуќуќ, профессор, А.В. Малько - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Р.Ш. Сотиволдиев - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Т.Ш. Шарипов - доктори илмњои њуќуќ, профессор, Э.С. Насриддинзода – доктори илмњои њуќуќ, профессор, Љ. Муртазоќулов - доктори илмњои њуќуќ, профессор, А.В. Золотухин – номзади илмњои њуќуќ, дотсент, Д.С. Рањмон– номзади илмњои њуќуќ, дотсент, М.Н. Раљабов - номзади илмњои њуќуќ, дотсент шомил мебошанд.


 1. Њаёти њуќуќї 2013 №1
 2. Њаёти њуќуќї 2013 №2
 3. Њаёти њуќуќї 2013 №3
 4. Њаёти њуќуќї 2013 №4
 5. Њаёти њуќуќї 2014 №1
 6. Њаёти њуќуќї 2014 №2
 7. Њаёти њуќуќї 2014 №3
 8. Њаёти њуќуќї 2014 №4
 9. Њаёти њуќуќї 2015 №1
 10. Њаёти њуќуќї 2015 №2
 11. Њаёти њуќуќї 2015 №3
 12. Њаёти њуќуќї 2015 №4
 13. Њаёти њуќуќї 2016 №1
 14. Њаёти њуќуќї 2016 №2
 15. Њаёти њуќуќї 2016 №3
 16. Њаёти њуќуќї 2016 №4
 17. Њаёти њуќуќї 2017 №1
 18. Њаёти њуќуќї 2017 №2

Дар ин љо->: Главная Интишорот "Њаёти њуќуќї"