Чанде ќабл нисбати шавњари ман, ки љанљоли байни рафиќонашро људо намудаасту дар љанљол умуман ширкат наварзидааст, гуноњ надорад, вале кормандони милитсия бо моддаи 237 ќ. 2 банди «б» парвандаи љиноятї оѓоз намуданд. Њамаи рафиќонаш њимоятгар доранд, вале шавњари ман надорад. Мо чи кор кунем?                     

     Муњтарам Парвина Ш. аз мурољиати Шумо ду савол бармеояд, ки ба онњо посух медињем.

   1. Гунањкор будан ва ё набудани шахс дар содир намудани љиноят, танњо дар асоси мављуд будани далелњои кофї, сањењ ва тибќи ќонун ба даст овардашуда аз љониби маќомоти босалоњият - суд муайян карда мешавад. То баррасї гардидани парвандаи љиноятї дар љаласаи судї ва эълони њукм хељ кас њаќ надорад, шахси нисбаташ парвандаи љиноятї оѓозшударо, гунањкор эътироф созад. Маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї дар сурати мављуд будани асосњои кофї уњдадор мешаванд парвандаи љиноятї оѓоз менамоянд ва дар муњлати муќаррарнамудаи ќонун онро мавриди тафтиш ќарор медињанд. Агар, воќеан дар кирдори шавњари Шумо аломатњои таркиби љиноят љой надошта бошад ва ин њолат дар раванди пешбурди парвандаи љиноятї исбот гардад, пас шахсе, ки пешбурди парвандаро ба зимма дорад уњдадор мегардад, ки нисбати шавњари Шумо парвандаи љиноятиро ќатъ намояд. Дар њолати баракс, пешбурди парванда мутобиќи ќоидањои умумї идома меёбад.

  2. Иштироки њимоятгар дар раванди пешбурди парвандаи љиноятї танњо аз иродаи гумонбаршаванда, айбдоршаванда, судшаванда ва ё хешовандони наздик ва намояндагони ў вобастагї дорад. Яъне, агар шавњари Шумо ба чунин хулосае омада бошад, ки њуќуќу манфиатњои ќонуниашро метавонад худаш њимоя менамояд, пас пешбурди парванда бе иштироки њимяотгар низ роиљ мебошад. Вале, агар шавњари Шумо ва ё худи Шумо чунин њисобед, ки бояд дар раванди пешбурди парвандаи љиноятї њимоятгар ширкат намояд ва њуќуќу манфиатњои ќонунии шавњаратонро њимоя намояду аммо шумоён имконияти пардохти маблаѓи адвокат-њимоятгарро надоред, пас метавонед тариќи пешнињоди ариза ба муфаттиш ва ё прокурор барои таъмин намудани њимоятгар дархост намоед. Ќодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд (судя)-ро муваззаф менамояд, ки дар сурати мављуд будани чунин дархост иштироки њимоятгарро таъмин намоянд.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Дар ин љо->: Главная Клиникаи њуќуќї Машварати њуќуќї ба Парвина Ш. сокини н.Рудакї