"Љомеаи  воќеан њуќуќбунёд  танњо њамон ваќт ташаккул меёбад, ки эњтиром нисбат ба ќонун ва риояи њатмии он дар дилу  шуури њар як шањрванд љой гирифта бошад.Танњо дар  њамон сурат волоияти ќонун  дар мамлакат ба таври пурра таъмин мегардад".  

   "Фаќат касоне аз њуќуќњои худ  пуштибонї карда метавонанд, ки њуќуќ ва уњдадорињои худро  дар назди ќонун медонанд. Надонистани ќонун боиси аз масъулият озод гардидани шањрвандон шуда наметавонад".

Дар ин љо->: Главная Асосї Главная Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон