Кафедраи  назария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии ДМТ санаи 30. 06. соли 2017 баргузории мизи мудаввари љумњуриявии илмї-амалиро дар мавзўи «Такмили техникаи ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон: мушкилоти назария ва амалия» бахшида ба  «Соли љавонон» ба наќша гирифтааст.

Дар мизи мудаввари мазкур масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор хоханд гирифт.

 

 1. Мафњум, вазифањо ва ањамияти техникаи њуќуќї;
 2. Таърихи техникаи њуќуќї;
 3. Намудњои техникаи њуќуќї ва проблемаи таснифи онњо дар илми њуќуќшиносї;
 4. Проблемањои мубоњисавии мавќеи техникаи њуќуќї дар назарияи давлат ва њуќуќ
 5. Техникаи ќонунгузорї ва роњњои такмили он
 6. Техникаи њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон ва такмили он дар солњои истиќлолияти давлатї
 7. Ќоидањои забонии техникаи њуќуќї
 8. Роњњои таъмини сифати техникї-њуќуќии  ќонунњо
 9. Техникаи мураттабсозии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
 10. Роњњои таъмини  сифати техникї-њуќуќии санадњои татбиќи њуќуќ
 11.  Техникаи тафсири њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон
 12.  Техникаи њуќуќии ќонунгузории  љиноятии Љумњурии Тољикистон
 13.  Техникаи њуќуќии ќонунгузории гражданї Љумњурии Тољикистон
 14. Сифати техникї- њуќуќии санадњои судї дар Љумњурии Тољикистон
 15. Техникаи имплементатсияи меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
 16. Техникаи имплементатсияи меъёрњои њуќуќи байналмилалии инсондустї  дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
 17.  Техникаи омодасозии санадњои корпоративї
 18. Техникаи таснифи санадњои судї.

Забони мизи муддавар: тољикї, русї.

Иштирок дар мизи мудаввар дар шакли иштироки бевосита амалї карда мешавад.

Даъватнома барои иштирок баъд аз пешнињод кардани њуљљатњои лозима ирсол карда мешавад.

Маводњои мизи мудаввар дар шакли маљмуаи илмї чоп карда мешаванд.

Кумита тадорукот аз муаллифон хоњиш менамояд, ки њангоми омоданамоии фишурдањо ќоидањои зеринро риоя намоянд.

Матни маъруза, маќола ва фишурдаи он дар хаљми 5-10 сањифа дар шакли электронї пешнињод гардад.

Матни маърўза  бо истифодаи барномаи ( MSWord њуруфи  TaimesNewRoman ва  TaimesNewRomanTj;  андозаи 14, фосилаи байни сатрњо, 1,5, масофаи сањифабандї: боло ва поён 2 см,  ча1,5 см, рост 3 см) пешнињод гардад.

Барои иштирок дар кори конфронс хоњишмандем то 20.06. 2017 дархост ва маърўзаи худро мувофиќи талаботи  дар мактуб пешбинишуда бо суроѓаи  электронии масъулини кумитаи  тадорукот ирсол намоед.

Хоњишмандем дархост ва маводњоро ба суроѓаи зерин иросл намоед.

Шањри Душанбе, кўчаи буни Хисорак, Донишгоњи миллии Точикистон, факултети њуќуќшиносї, бинои №11, ошёнаи 4 (434) ё ин ки ба суроѓањои  электронии дар мактуб пешбинишуда.

Телефон: (+992)  985-67-44-77

Суроѓаи электронї: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Намунаи дархост барои иштирок:

 1. Ному насаб;
 2. Ташкилот;
 3. Дараљаи илмї, унвон;
 4. Суроѓа, телефон
 5. Номи маърўза;
 6. Номи бахши конференсия;
 7. Шакли иштирок  (бевосита) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар ин љо->: Главная Асосї Объявления Мизи мудаввари љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи «Такмили техникаи ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон: мушкилоти назария ва амалия»