Баргузории конференсияи байналмилалї дар факултети њуќуќшиносии ДМТ

18.05.2018сол

      Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2018-умро соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон намуда, таваљљўњи хоса ба бахши соњибкорї ва сармоягузорї зоњир намуданд. Факултети њуќуќшиносї љињати иљрои вазифањое, ки аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї бармеоянд наќшаи чорабинињо тањия ва тасдиќ намуд. Тибќи наќшаи чорабинињои номбурда гузаронидани Конференсияи байналмиллалии илмї-амалї дар мавзўи «Рушди ќонунгузории соњибкорї, тиљоратї ва сайёњї дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» ба наќша гирифта шуд.

     Санаи 18.05.2018 дар факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон бахшида ба «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» ва 70 - солагии Донишгоњи миллии Тољикистон Конференсияи байналмиллалии илмї-амалї дар мавзўи «Рушди ќонунгузории соњибкорї, тиљорат ва сайёњї дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

    Дар конференсия устодон, аспирантон ва унвонљўёни риштаи њуќуќшиносї аз донишгоњњои дохил ва хориљи кишвар њамчунин намояндагони нињодњои давлатию љамъиятї ширкат намуданд. Нахуст декани факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Рањмон Д.С. бо сухани ифтитоњи баромад намуда, иброз доштанд, ки Конференсияи мазкур дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баргузор мегардад. Њамзамон баён намуданд, ки таърих ва воќеияти рўзгори мардум собит намудааст, ки њуќуќ ва иќтисодиёт ба њам пайвандии зич дошта, бидуни танзими њуќуќї њама гуна фаъолияти иќтисодї оќибат ба нокомињо рў ба рў мегардад. Бинобар њамин, њуќуќ ва иќтисод чун ду падидаи њамроњ ва њамзод дар тамоми марњилањои инкишофи худ ба якдигар аз љињати мусбат таъсир расонидаанд ва оянда низ мерасонанд. Ба ибораи дигар, дар тамоми ошёнањои низоми иќтисодии кишвар мављудияти њуќуќ муњим, зарур ва ногузир аст. Дар њайати факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон мављуд будани кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорат низ ба хотири таъмини њуќуќ дар ошёнањои низоми иќтисодии кишвар мебошад. Имрўз Тољикистони бињиштосо диќќати кулли мардуми сайёраро ба худ љалб кардааст. Њамасола теъдоди зиёди сайёњони хориљї аз кишвари мо дидан мекунанд. Барои рушди соњаи мазкур дар баробари дигар тадбирњо яке аз масъалањои муњимро боло бурдани фарњанги њуќуќии сайёњї ташкил мекунад. Набояд фаромўш шавад, ки фароњам овардани шароитњои зарурї барои сайёњон, сохтани бинову иншооти замонавї, инфрасохтори муосир бидуни боло бурдани фарњанги сайёњии ањолї арзиши аслии худро гум мекунанд. Фарњанги сайёњї шарти асосї ва ногузири тараќќии соња ва пешрафти бахши мазкур ба њисоб меравад. Декани факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Рањмон Д.С. дар интињои сухани ифтитиоњии худ таъкид бар он доштанд, ки маќолањои ироашаванда, ки муаллифони онњо олимони дохилї ва хориљї мањсуб меёбанд ва бо зањматњои зиёди зењнии худ эљод намудаанд, бо дастгирии факултети њуќуќшиносї алакай ба табъ расидаанд, дастраси доираи васеъи хонандагон мегардад. Умед бар он карда шуд, ки Конференсияи мазкур бањри болобурди фарњанги сайёњии ањолии кишвар наќши муассир хоњад гузошт. Баъдан аз рўи барномаи конференсия масъулияти модераториро Декани факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Рањмон Д.С. бар душ гирифта, маърўзачиён паи њам љињати баромад намудан ба минбар даъват шуданд.

      Аз љумла маърўзачиён дар як ќатор мавзўњои мубрам баромад намуданд ба монанди:

1. Ќонунгузории сайёњї дар даврони Истиќлолияти давлатї;

2. Хусусиятњои њуќуќи ашёї дар њуќуќи мадании Афѓонистон;

3. Арзишњои умумиинсонї дар асоси фарњанги њуќуќи инсон;

4. Мушкилоти ќобилияти амалкунии граждании ноболиѓон дар фаъолияти соњибкорї; тањлили муќоисавї-њуќуќї;

5. Моњияти молњои ќалбакї;

6. Созишномаи сармоягузорї њамчун унсури танзими давлатї;

7. Асосњои њуќуќии таъсис ва фаъолияти Минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон;

8. Имтиёзњои андозбандї дар ќонунгузории соњибкорї, тиљорат ва сайёњї;

9. Њамкорињои байналмилалї оид ба парвандањои тиљоратї;

10. Танзими њуќуќї ва рушди фаъолияти њунармандон њамчун субъекти соњибкории хурд. Кори Конференсияи байналмиллалии илмї-амалї бо се забон тољикї, русї ва англисї ба роњ монда шуд.

Дар маљмуъ 50 нафар бо маърузањо баромад намуда, љанбањои гуногуни фаъолияти соњибкорї, сармоягузорї, сайёњї ва њунарњои мардумиро ба риштаи тањлил кашида, дар бораи дастовардњои беназири ќонунгузории замони истиќлолият сухан гуфта, њамзамон мушкилотњои љойдоштаи ќонунгузории танзимкунандаи муносибатњои дар боло зикршударо бо нишон додани роњњои њали онњо иброз доштанд. Дар кори конференсия дар маљмуъ 185 нафар ширкат варзида ба маърузачиён саволњо доданд ва дар муњокимаву андешаронињо ширкат варзиданд. Дар маљмўъ тибќи мушоњида ва натиљагирї аз кори конференсия маълум гардид, ки устодони ширкаткунанда ва мењмонон аз ин чорабинї таассуроти мусбат бардоштанд ва баргузории чунин њамоишро бањри рушд ва такмили илм, ќонунгузорї ва амлия бањогузорї карданд. Дар интињои кори конференсия ќатънома ќабул гардида, декани факултети њуќуќшиносии ДМТ, номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Рањмон Д.С. аз кулли иштирокунандагон љињати иштироки фаъолона дар кори конференсия изњори минатдори намуда, конференсияро пушида элон намуданд.

Дар ин љо->: Главная Хабарњо Баргузории конференсияи байналмилалї дар факултети њуќуќшиносии ДМТ