Љашни мубораку муќаддаси миллиамон - бистуњафтсолагии истиќлолияти давлатї муборак њамватанони азиз!

    Боиси сарфарозию хушнудист, ки имрўзњо дар тамоми гушаю канори Тољикистони азиз бузургтарин ва муќаддастарин љашнвораи миллї, чорабинии муњими сиёсї – Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби кулли сокинони сарбаланду мењнатќарин, ватандўсту ободкори кишвар бо шукуњу шањомати хосса таљлил шуда истода, дар ин самт корњои созандагию бунёдкорї вусъати тоза пайдо кардааст.

    Бо сарбаландї метавон изњор дошт, ки дар муддати чоряк асри сипаришуда Љумњурии Тољикистон њамчун давлати демокративу њуќуќбунёд роњи пуршебу фароз ва пурифтихореро тай намуда, дар самти таъмини шароити зиндагонии арзандаи сокинони кишвар, боло бурдани сатњи некуањволии мардум, таъмини рушди устувори соњањои њаёти иќтисодиву иљтимої, бунёди љомеаи адолатпарвар, тањкими рукнњои асосии давлатдорї ва эњёи суннату арзишњои миллї ба комёбињои бузург мушарраф гаштааст. Таъмини сулњу вањдати миллї, оромию субот дар љомеа аз беназиртарин ва арзишмандтарин дастовардњое мебошанд, ки мардуми бузургу сарбаланди тољик бо шарофати зањмату талошњои фарзанди фарзонаи тољик, шахси хирадманду дурандеш, роњбари оќилу тавоно, ќањрамони асил, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон ба даст овардааст. Мањз бо азму талоши Пешвои миллат дар замони соњибихтиёри давлатї дар Тољикистон мактаби бузурги сулњоварї ва вањдатсозї асос ёфтааст, ки ин падида дар љањон назир надорад.

    Бо истифода фурсати муносиб Садорати факултети њуќуќшиносї њайати устодону кормандон ва донишљўёни Донишгоњи миллии Тољикистон ва дар симои онњо тамоми наздикону пайвандонашонро ба муносибати љашни мубораку муќаддаси миллиамон - бистуњафтсолагии истиќлолияти давлатї самимона табрик гуфта, барояшон саломативу сарбаландї, бахту саодат, ободиву осоиш, хушњоливу хушрўзї, иќболи баланду комёбињоро орзуманданд. Бо камоли эњтиром, Садрорати факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон,

Дар ин љо->: Главная Хабарњо Љашни мубораку муќаддаси миллиамон - бистуњафтсолагии истиќлолияти давлатї муборак њамватанони азиз!